Diakoni, verdier og profesjonell praksis

Diakoni, verdier og profesjonell praksis – VID

Verdier relaterer til normer og idealer som påvirker innhold i og utøvelse av helse- og velferdstjenester knyttet til holdninger, forestillinger og begrepsforståelse. Profesjonell praksis beskriver utøvelsen av profesjonelt arbeid i helse- og velferdstjenester både på det individuelt nivå og organisasjonsnivå.

[PDF]

Ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis – nokut.no

diakoni, verdier og profesjonell praksis, 180 studiepoeng. Høgskolens omtale av studiet og søkerinstitusjonens begrunnelse for søknaden I henhold til søknaden er det planlagte doktorgradsstudiet i diakoni, verdier og profesjonell praksis viet studier av og forskning på profesjonell praksis innenfor to felter i samfunnet, nemlig helse- og

Ph.d.-prosjekter ved Senter for diakoni og profesjonell

Ph.d.-prosjekter ved Senter for diakoni og profesjonell praksis Ph.d.-prosjekter ved VID vitenskapelige høgskoles forskerutdanning: Ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis. Å …

Ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis. Ph.d

Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor sitt fullmaktsområde, må den søke NOKUT om dette. Herved fremlegges rapport vedrørende søknad om akkreditering av ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis ved Diakonhjemmet Høgskole.

Diakoni | – er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet

Seminar om forskning i diakoni, verdier og profesjonell praksis i Norden – status og fremtidsperspektiver, 5.-6. desember 2011. Diakonhjemmet Høgskole inviterer til et bredt anlagt seminar om forskning i diakoni, verdier og profesjonell praksis i Norden. Seminaret tar utgangspunkt i …

Hverdagsledelse: Diakoni, verdier og. ledelse i praksis – PDF

1 Hverdagsledelse: Diakoni, verdier og ledelse i praksis Avhandling for graden Philosophiae Doctor (PhD) Harald Askeland VID vitenskapelige høgskole/det teologiske Menighetsfakultet – Oslo 2016 2 Harald Askeland, 2016 Doktoravhandlinger forsvart ved Det teologiske Menighetsfakultetet/MF Norwegian School of Theology.

Diakoni | MF vitenskapelig høyskole

Master i diakoni er et profesjonsorientert studium som gir innsikt i og ferdigheter knyttet til utøvelsen av kirkens diakonale oppdrag i menighet, institusjon og samfunn. I diakonifaget settes helse- og sosialfaglige, pedagogiske og teologiske perspektiver i dialog med diakonal praksis.

[PDF]

Verdier i profesjonell praksis – samordningsradet.no

handlinger og tale, ville det gjøre det lettere å snakke om og drøfte dei, sier Forland. Når det gjelder offentlige verdier, finner vi som sagt verdiformuleringer en rekke steder. Problemet med å uttrykke dem er at de skal gjennomsyre praksis. Se på formålsparagrafene til helse- og sosiallovene, i …

[PDF]

SAMMENHENGER MELLOM TERAPEUTERS PRIVATE OG …

Privat og personlig erfaring påvirker profesjonell selvforståelse. 3. Privat og personlig erfaring utvider relasjonelle ferdigheter. Undersøkelsen viser at private og personlige erfaringer i forhold til graviditet, fødsel og spedbarnstid gir informantene ny kunnskap, forandrer identiteten og …

Diakonhjemmet Høgskole – Wikipedia

I 2012 ble doktorgradsstudiet i Diakoni, verdier og profesjonell praksis godkjent av NOKUT. Diakonhjemmet Høgskole hadde to studiesteder, ett i Oslo og ett i Rogaland. Studiested Oslo lå på Frøen/Steinerud ved Majorstuen og studiested Rogaland i Sandnes. Høgskolen hadde også kurs- og videreutdanningstilbud.

Beliggenhet: Oslo og Sandnes

VID vitenskapelige høgskole – Ph.d. – Diakoni, verdier og

Ph.d. – Diakoni, verdier og profesjonell praksis Universitet og høgskole Ved VID vitenskapelige høgskole kan du ta en organisert ph.d.-utdanning som kvalifiserer for forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annet arbeid der det stilles krav til vitenskapelig innsikt og forskningskompetanse.