Fylkeskommunen som arbeidsgiver

Fylkeskommunen som arbeidsgiver – Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunen som arbeidsgiver Trøndelag fylkeskommune er en av regionens største og mest tverrfaglige kompetansebedrifter. Vi jobber aktivt for å bygge og utvikle Trøndelag, drifter videregående skoler, driver tannhelsetjeneste, har ansvar for fylkesveier, kollektivtransport, ferge- og båttrafikk.

Jobbe hos oss? – Trøndelag fylkeskommune

Se oversikt over ledige stillinger og les mer om fylkeskommunen som arbeidsgiver.

[PDF]

Kapittel 1 Fylkeskommunen som arbeidsgiver – oppland.no

fylkeskommunen og uten at det er i konflikt med fylkeskommunens interesser, gjeldende lover, avtaler eller særskilt instruks. Det samme gjelder ekstraarbeid som kan føre til inhabilitet etter Kap. II i Forvaltningsloven. Fylkeskommunen kan kreve opplysninger om ekstraarbeid og bistillinger.

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten – PDF

Dette rundskrivet erstatter B-rundskriv 12/2009. Enighetsprotokollen slår fast at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre en plan som krever avtale med tillitsvalgte og den skisserer de ytre rammene for arbeid og fritid i helge- og høytidene. Hvor mye fri som kan gis utover minstekravet må vurderes ut fra lokale behov.

[PDF]

Til: Kommunen/fylkeskommunen/bedriften – ks.no

Arbeidsgiver må her foreta en vurdering av hvem som skal inn- plasseres i stillingskoden, ut fra innhold og kompetansekrav som er fastsatt til den enkelte stilling.

Tron Bamrud er på plass – Innlandet fylkeskommune

Fylkeskommunen som arbeidsgiver er også et viktig tema for den nye prosjektlederen. – Vi skal videreføre og utvikle oss som en attraktiv arbeidsgiver og være en arbeidsplass der de ansatte synes det er meningsfullt å tilbringe tiden sin. Men vi skal også være attraktiv for nye arbeidstakere, sier han.

Led-programmet | Led-programmet

Kommunen og fylkeskommunen som arbeidsgiver har en viktig rolle i rekruttere, støtte, utvikle og ikke minst beholde gode skoleledere. Led skole er et egenutviklingsverktøy der kommunen/fylkeskommunen og rektor og mellomlederne utvikler sine ferdigheter sammen.

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og

Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven Detaljer NORGES HØYESTERETT.

Kommunalt og fylkeskommunalt lederskap | Led-programmet

Det øverste administrative ansvaret ligger hos rådmannen, eller hos direktørene om kommunen/fylkeskommunen har en parlamentarisk modell. Alle ledere i organisasjonen forvalter en del av rådmannens lederansvar. Lederskapet må utøves i tråd med organisasjonens verdier, og innenfor de rammene som de folkevalgte og rådmannen setter.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven

Representanter for de ansatte i kommunen eller fylkeskommunen har møte- og talerett i nemnder, når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og …

Andre råd og utvalg – Akershus fylkeskommune

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens hovedutvalg innenfor bl.a. saksområdene personal og likestilling, lønn, data og organisasjonssaker. Saker og protokoller fra administrasjonsutvalgets møter

[PDF]

Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

organisasjonsoppdrag som er angitt i bestemmelsen. Om HA del B § 3-5 bokstav c) Rett til permisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager gjelder arbeids-taker i kommunen/fylkeskommunen som er valgt som fast medlem i ett eller flere av en arbeidstakerorganisasjons styrende/øverste organ, slik disse er opplistet i …

Hedmark fylkeskommune – Planer, rapporter og

Arbeidspolitikken 2016-2019 skal bidra til at Hedmark fylkeskommune ivaretar rollen som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk organ. Arbeidsgiverpolitikken gir føringer for hvordan arbeidsgiver og ansatte kan møte de utfordringer og muligheter som kommer.

Politisk organisering – Innlandet fylkeskommune

Videre er miljø, klima og folkehelse fagområder som foreslås legges til fylkesutvalget, samt oppgaver som omhandler rollen som arbeidsgiver. Nye oppgaver kan gi endringer. Alternativet til hovedutvalg er komitéer, forenklet og lett forklart som politiske verksted uten beslutningsmyndighet.

Om Viken fylkeskommune

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene. Oppgavene er for eksempel videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste.